”Regeringen måste styra upp Sametinget”

Nått riksdagen

I debattartikel i SvD den 4 februari 2024 kommenterar Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson, Alexander Christiansson kulturpolitisk talesperson, Martin Kinnunen miljöpolitisk talesperson, alla tillhörande Sverigedemokraterna (SD) i Sveriges riksdag, SvD:s tre ledarstick om Sametingen tillkortakommanden. Att någon från Tidöpartiens skara skulle följa upp SvD ledarkommentarer om Sametinget var väntade. Som vanligt var det SD som tog upp handsken först, det kanske mest alerta partiet i regeringsallians som nu styr Sverige. Det mest överraskande med inlägget är att den är nedtonad, saklig och positivt i förhållande till samerna och andas viss statsmanna mässighet. Om dagens Moderater och Kristdemokrater  också kunna skiva under inlägget låter vi vara osagt, men applåderas nog motvilligt av Liberalerna .

Beröringsskäck – en liten utvikning

Det finns en generellt funnit en beröringsskräck hos de statsbärande partierna för frågor som berör samer och samiska frågor eller de “samiska problemet” som det bruka heta i mer inofficiella sammanhang. De har över tid varit tydligast bland Moderater och Socialdemokrater. Bland Moderaterna var övertydligt under statsminister Reinfeltds regeringsår, där han varken vill associeras med finansfamiljer som Wallenbergs, ”lämna slips och pärlhalsband hemma” eller associeras med samer.  Det gick så lång att statsminister Reinfeldt vid ett tillfälle blå ljög i TV här han hänvisade till den samiska frånvaron i den svensk delegationen med att dom inte hade tid och var i renskogen. I den officiella finska och Norska delegationen ingick samer respektive statsministerns delegation. Under statsminister Carl Bildts tid som var de både öppna konflikter, men samtidigt också en direkt och personlig dialog med samerna. I modern tid är det kanske den centerpartistiska statsministern Torbjörn Fälldin som hade de mest avslappnade relationen till samer genom att han kände rätt så många samer personligen och dessutom betade de renar på hans mark.  I Socialdemokratin hade Olof Palme en viss sympati samer, men partilinjen, framför allt i norr tillät inte honom att exponera detta.  Det var hans regeringen som till en del bäddade för att Sveriges riksdag 1977 uttalande att samerna var ett urfolk i sitt territorium. I ett globalt sammanhang var detta ett väldigt radikalt ställningstagande.  Under statminister Göran Persson tid, med jordbruksminister Margareta Winberg i spetsen försökte regeringen lotsa igenom en reviderings av rennäringslagstiftningen, bl.a att möjliggöra att samebyarna kunde ta in nya medlemmar, men som sedermera torpederades av regeringen Reinfeldt. Under statsminister Lövens tid  kan man säga att Miljöpartiet försökte hantera den samiska portföljen på bästa sätt, men mötte hårt motstånd även intern i regeringen.

Regeringen måste agera

Huvud budskapet i SD trojkans inlägg var att det är fullständigt oacceptabelt att en svensk myndighet som Sametinget kan tillåtas att vara dysfunktionell. Regeringen måste säkerställa att skattebetalarnas pengar hanteras korrekt. Inlägget i övrigt är tämligen balanserat och undviker de negativa ord bruket och retoriken i SvD:s ledarartiklar. Hur skall man då tolka inlägget? Om nu detta är SD samfällda position är det en slags instruktion till regeringen kansliet om det är dags handla.   

Ett klarläggande

Genom åren har SD på olika sätt kommenterat same- och rennäringsfrågor utan någon rät linje, utan de har varit beroende på vem i paritet som sagt vad.  I de avseendet kan tolka inlägget som ny och sammanfattande policy rörande förhållandet till samerna. Inlägget i SvD avslutas med en sammanfattning där det framhålla att 

det vår övertygelse att Sametinget är en institution av stor betydelse för såväl samer som för Sverige. Genom att ta itu med de nuvarande utmaningarna kan vi säkerställa att myndigheten fungerar som en effektiv, rättvis och respekterad myndighet, som fullt ut tjänar både de samiska samhällena och hela det svenska samhället. Vi kräver och avser följa upp att regeringen agerar kraftfullt för att åtgärda de brister som framkommit, och genomför de förändringar som krävs för att Sametinget ska kunna uppfylla sitt uppdrag på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

Att ett Sameting instiftades var en framgång, samernas kultur och språk är en viktig del av vår historia, vår nutid och vår framtid. Schabbla inte bort det hos en dysfunktionell myndighet”.

Pressen på Sametinget ledning och även på regeingen ökar

Med inlägget från framträdande SD politiker i riksdagen har nu frågan nu både nått Regeringskansliet och riksdagen.  Pressen på Sametingets ledning ökar för varje dag. Än så länge har Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson inte uttalat dels om han anamma Statskontorets analys av läget på Sametinget, dels om och hur han  avser att följa upp  Statskontorets förslag för att förbättra myndighetsfunktionerna i Sametinget.  Regeringskansliet har genom regleringsbrevet redan sådana ställt krav på att Sametinget med anledning av statskontorets rapport ska säkerställa att alla som verkar inom Sametinget har god kunskap om den statliga värdegrunden, vilket skall rapporters senast den 15 april 2024  och där redovisa vidtagna åtgärder (inklusive målgrupp) och uppnådda resultat. Av redovisningen ska särskilt framgå hur myndigheten arbetat med frågor om jäv. Vidare framgår i regleringsbrevet att Sametinget ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de förslag som lämnats i Statskontorets rapport Självbestämmande på pappret men inte i praktiken? (Ku2023/01233). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2024.

Ett första besked hur Sametinget ledningen avser att hantera situationen få vi nog när Sametinget plenum möts i Umeå den 20–22 februari 2024.

https://www.svd.se/a/GMpPRm/sd-regeringen-maste-agera-gallande-sametinget