Uttalande gällande BRÅs rapport om “Hatbrott riktade mot samer”

Vi välkomnar BRÅs rapport om hatbrott riktade mot samer och betonar vikten av att uppmärksamma och bekämpa dessa brott.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. I uppdraget ingick att särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär samt att åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar. I redovisningen ska Brå också ge förslag på hur samers utsatthet för hatbrott och rasism kan synliggöras mer, i syfte att få ökad kunskap som grund för det förebyggande arbetet.

Rapporten beskriver den verklighet vi såväl känner till. Slutsatserna är oroande och understryker behovet av konkreta åtgärder för att förebygga och hantera hatbrott mot samer. Några av åtgärderna som Brå föreslår är
Att polisområde Nord tillsätter en särskild utredningsgrupp som specialiserar sig på hatbrott mot samer.
Att  förtydliga renens kulturbärande värde och att brott mot renar ska se som ett hot mot en kultur och dess utövere, alltså inte bara som stöd av egendom som idag, och dessutom bör brottet ges större straffvärde så att utredningsmöjligheterna hos polisen ökar.
Att ge brott mot renar högre straffvärde vilket ger polisen högre prioritet och fler verktyg att jobba med i utredningen.
Att kunskapshöjande åtgärder generellt ges till poliser, om samer och om samer och minoriteters utsatthet.
Att polisen arbetar särskilt med förtroendeskapande åtgärder mot samer, eftersom man konstaterar att många brott inte anmäls. 

Mycket av det som lyfts i rapporten är delar som SáR har genom olika motioner, bland annat i motionen Åtgärder vid renpåskjutningar som vi lämnade in den 23 februari 2023 vid plenum i Umeå.

Vi lyfter även detta i motionen  “Sámi Offelaccat/Samiska vägvisaren i Sverige” som SáR lämnade in förra året. I motionen påtalas att Okunskap om och fördomar mot samer har länge präglat relationen mellan majoritet och urfolk, en situation som ständigt reproduceras genom det svenska skolsystemet då inslag och undervisning som berör samiska frågor generellt sett är frånvarande på samtliga nivåer i den svenska skolan såväl som i lärarutbildningen. Denna avsaknad av kunskap medför i förlängningen att majoriteten av politiker, lärare, makthavare, myndigheter och andra beslutsfattare har inte tillgång till nödvändig och grundläggande kunskap om samiskt samhälle, kultur och historia. Trots att kritiken mot den omfattande bristen på kunskap om samiska förhållanden är skarp och återkommande, har däremot statliga initiativ till konkreta kunskapshöjande åtgärder än så länge varit få och otillräckliga. Det finns stora möjligheter att åstadkomma förändringar i positiv riktning, men för att det ska fungera så krävs det att staten satsar på en långsiktig strategi och säkra finansiering för detta. I dagens samhälle kan vi se att det finns mycket vardagsrasism, för att förebygga det här så krävs det att vi satsar på barn och unga. 

Brå ser dock fortsatt en risk för att arbetet mot rasism och hatbrott mot samer kan komma att tappa fart framöver. Att polisen inte har fått något nytt uppdrag om ett förstärkt arbete mot hatbrott kan medföra att arbetet mot hatbrott prioriteras ned inom myndigheten. Det kan också noteras att åtgärderna i åtgärdsprogrammet mot rasism mot samer endast sträcker sig till 2024. Samtidigt finns inga tecken på att de konflikter som rör rennäringen kommer att upphöra i den närmaste framtiden. Att samers rättigheter erkänns och upprätthålls ska aldrig leda till brottsutsatthet.

I samband med att frågor som rör samer allt mer uppmärksammas finns dock en risk att det leder till ett ökat hat. Samhället behöver därför ha en god beredskap för att hantera de hatbrott och andra former av brottsliga uttryck för rasism som en ökad uppmärksamhet kan medföra.

Vi hoppas att staten tar rapportens rekommendationer på allvar och vidtar de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att samer skyddas.

Det är avgörande att arbetet mot hatbrott är långsiktigt och omfattar insatser på flera nivåer, inklusive utbildning, medvetandehöjande åtgärder och stärkt polisarbete. Vi uppmanar regeringen att prioritera detta arbete och att samarbeta med samiska organisationer och andra berörda parter för att effektivt bekämpa hatbrott och främja ett inkluderande samhälle för alla.

Sámiid Riikkabellodat vill att förekomsten av rasism mot samer på alla samhällsnivåer ska kraftigt motarbetas. Hot och kränkningar riktade mot renskötseln måste upphöra. Vi vill se krafttag från rättsväsendet i frågor om renstölder och tjuvjakt av ren. Angrepp mot renar bör klassas som hatbrott. 


Läs hela rapporten här https://bra.se/download/18.2146ce1c18f09c6af13af2/1713946451870/2024_5_Hatbrott-mot-samer.pdf