Anders-Erling Fjällås

Jag heter Anders-Erling Fjällås och är 43 år gammal. Min postadress är i Arjeplog men som renskötare så har jag vinterbostaden i Vistbäcken inom Älvsby kommun. Vinterbostaden ligger centralt inom familjens vinterbetesområde. Sommarbostaden är vid Svensk/Norska gränsen strax öster om sjön Guolitis inom Arjeplog kommun. Jag tillhör Semisjaur-Njarg Sameby och har varit dess ordförande sedan 2005. Som renskötare och samebyns företrädare så är renen och renskötseln den fråga som berör mig mest. Om man ska konkretisera ytterligare så är det renskötseln i förhållande till klimatförändringen som jag ser som en väldigt viktig fråga. 

Samebyarna måste förhålla sig och förbereda sig på att parera de negativa konsekvenserna som ett föränderligt klimat kommer att medföra för renen och renskötseln. Det är väldigt lätt att allt fokus ligger på att hantera de omedelbara problemen som låsta beten medför. Men ett förändrat klimat påverkar så mycket mer. För att ta några exempel : Flyttvägar som går längs vattendrag försämras, både på hösten och våren, i och med att isarna blir mer oberäkneliga. Klimatförändringarnas inverkan på vegetationen kommer att bli mer markant, trädgränserna förflyttar sig upp på kalfjället och främmande arter kan komma att etablera sig inom renskötselområdet. Insekter och/eller parasiter som renen inte är vana vid kan komma att etablera sig om klimatet blir varmare. Gamla samiska sätt att förvara och preparera mat kan bli problematiska med varmare och/eller blötare höstar och vintrar. 

Renskötseln måste ges reella möjligheter  att möta klimatproblematiken  utifrån varje samebys egen unika positionen. Detta främst genom en oberoende statligt finansierad klimatfond där samebyarna kan söka finansiering dels för att identifiera vilka problem, kortsiktigt och långsiktigt, som varje by ser  framför sig samt att de lösningar som samebyarna ser som rimliga bekostas av Staten. På sikt måste även alla exploatörer som verkar inom renskötselområdet bidra genom såkallat ”Benefit Sharing”  Där delar av företagens vinsten avsätts till samebyarna. 

Jag delar i allt väsentligt den vision som Samelandspartiet ser framförs sig för det samiska samhällsbyggandet, det samiska självbestämmandet samt att partiet har en helhetssyn som syftar till att främja och stötta renskötseln som grunden i den samiska kulturen.