Gängkriminella och samiska renskötare sätts i samma båt

Det blåser upp mot storm meddelar ledarsidorna på Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN) och varnar sina läsare att samerna generellt, samebyar i synnerhet    och  renskötarna i specifikt är mer eller mindre att hot mot det svenska stats skicket grunder. Tidningen Affärsvärlden har på senare tid av naturliga skäl ondgjort sig att renskötseln är en hämsko för utvinningen av naturresurser i norr, eftersom den grön omställningen kräver detta. Samma retorik har länge funnits svensk jaktpress och exploderat med anledning av HD dom i Girjas målet  och den pågående rennmarksutredningen har nu letat sig in på  renommerade morgontidningar ledarsidorna.

Sverige ska inte styras av samebyarna

Den 27 september 2023 tillkänna gavs på SvD ledarsida att ”Sverige ska inte styras av samebyarna”. Bakgrunden är bl.a. Svenska Turistföreningen beslut dra ner på sin verksamhet för att minska slitaget på naturmiljön och hänsynen till renskötsel. Peter Wennbland antyder att striden om Jämtlandstriangeln handlar egentligen om mycket större nationella intressen än möjligheten att fjällvandra.

”… monark  och renskötare”

I en ledar kolumnen   i DN den 19 oktober 2023 tar den fristående kolumnisten Hanne Kjöller verkligen bladet ur munnen. Här menar hon att de är det specifikt renskötarna som tillåtits dominera debatten och behandlas som ett offer, men i praktiken utgör en slags samisk adel. I ingressen citeras ett uttalande av Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson, tillika partiledare i Sametings partiet Jakt och Fiske, där han uttalar att om man vill att en kultur skall leva borde man vilja att så många som möjligt ska utöva den. Intressant att notera att även i den interna samiska debatten har  begreppet adel tidigare använts om renskötare.

Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm

I kollumen kommenterar Kjöller stort som smått, men i slutet sammanfattar hon sin tes att rätten för renägare att jaga och fiska har funnits sedan 1800-talet, men de så kallade Girjas målet från 2020 handlar om något helt annat: rätten att kränga naturen, vilket banar vägen för det största jordreformen i Sverige. Kjöller tankevärld avspeglar en gammal västerländsk idétradition där nomad per se är civilisations motsats och därför ett hot som måste bemästras och i västa fall elimineras.

Modernitetens lapp ska vara lapp politik

Kjöller konstaterar där efter att med den samiska kulturen gjort precis tvärt om och ”begränsat den till den till renägarna som utgör en minoritet av Sveriges samer”. Det är i detta sammanhang lite märkligt att hon som skribent i Dagens Nyheter inte är medveten om just detta som är “lapp ska vara lapp” polititikens kärna som introducerades i vid kring 1880-talet och spikades genom antagandet av 1886 års lag och preciserades genom 1928 års renbeteslag, där den “degenererad” skogssamiska renskötseln och samer utanför renskötseln inte längre definierades som ”riktiga lappar”.  Slutligen genom 1971 års rennäringens lag där rennäringen blev en dela av svensk jordbrukspolitik som också skulle rationaliseras och effektiviseras, dvs minska antalet renskötare.  Någon som beskrev 1971 års rennäringslag som en generalfullmakt fullmakt till samerna/renskötarna själva att administrera sig egen undergång. Lappfogde systemet på sameby nivå avvecklades,  flyttas i realiteten högre upp i den statliga förvaltnings hierarkin.

När man från samisk sida försöker motarbeta och avveckla ett system som bygger på en strukturellt kolonial och rasistisk tankevärld möter ofta många svenska politiker, ämbetsmän, forskare, journalister och skribenter, både sin egen och nationalstatens Sverige gemensamma koloniala skuggsida och ryggar tillbaka och i bästa fall bejakar detta eller värsta fall förnekar detta med polemisk hetta.

Hanne Kjöller spär på hatet mot samerna”.

I en artikel i Expressen den 17 oktober 2023 kommenterar författaren Mats Jonsson Kjöller artikel i DN och menar att hon riskerar att svartmåla en grupp som redan hatas i vida kretsar. Mats Jonsson inleder sin kommenterande artikel med citera William Farup: ”Lapparna! Dessa plågoandar, dessa våra tyranner som ligga över oss hela året om!” William Farup, patron vid Ljusnedals bruk i Härjedalen, på 1880-talet som huvudperson det som kallas ”kulturkampen” i Härjedalen. Jonsson menar att Kjöller skriver in sig ien lång tradition av att utmåla renskötande samer som en privilegierad elit som hotar utveckling och framåtskridande.

Jonsson menar för att förstå dagens konflikter måste vi känna till hur de uppstod. Jonsson  och fortsätter med att konstatera att hos den svenska allmänheten är kunskaperna om den samiska historien högst begränsade, och det är därför extra viktigt att en tongivande skribent i landets ledande dagstidning inte förbigår den historiska bakgrunden på ett sätt som skapar en falsk bild av dagens situation och riskerar att svartmåla en grupp som redan hatas i vida kretsar.

Ett globalt fenomen

Den 14 oktober 2023 blev det klart att i den genom förda folkomröstningen i Australien avvisade förslaget att dels erkänna  aboriginerna som urfolk, dels inrätta ett folkvalt  församling   som en rådgivande organ till regeringen Australien. Resultatet var kanske inte en överraskning eftersom urfolken i Australien först blev erkända som medborgande och människor i det engelska samväldet 1967. Vid denna tidpunkt styrde  fortfarande Lappfogdarna i Sverige med varsamma händer “lapparna”  i Sverige.

Killer of the flower moon

Sett från samisk horisont är de nästa lite ironiskt att Kjöller publicerar sin kolumn i DN,  samma  dag som  DN:s kultursida recenseras den omtalade filmen Killers of the flower moon. Filmen är en s.k. True crime från 1900-talets början i ett reservat för Osagefolket.  Killers of the Flower Moon”, baserad på David Granns hyllade och bästsäljande bok som utspelar sig i 1920-talets Oklahoma och skildrar organiserade seriemord på urfolk individer i den oljerika Osage Nation. Ett flertal brutala brott som kom att kallas ”Reign of Terror. Under lång tid kom händelserna att sopas under mattan i USA.

Manifest Destiny

Manifest destiny grovt översatt  till Ödets manifest är en doktrin som utvecklades i USA på mitten av 1800-talet vilket uttrycker övertygelsen att den nya amerikanska civilisationen – invandrarna till USA som inte gick att stoppa förrän hela kontinenten ända till Stilla havet hade blivit civiliserad.  I samband med att kontinentens vita befolkning ökade skärptes konflikterna med urfolken till nivåer som aldrig tidigare hade skådats tidigare I  Indian Removal Act auktoriserade en storskaligt fördrivande av urfolken som levde öster om Missisippifloden  till det mindre tätbefolkade “vilda västen”, vilket slutligen innebar av fördrivningen av urfolken till federalt skyddade reservat i USA och Kanada.

Den vite mannens börda

Detta innebar vite mannen roffade åt sin urfolken land och de flesta urfolken tvångsförflyttades till reservat, vilket också drabbade Osagerna. Osagerna tilldelades ett litet och kargt område i Oklahoma, men fick dock därmed också rättigheterna till alla naturresurser. När stora oljefyndigheter gjordes i området blev osagers extremt förmögna, vilket givetvis provocerade den ”vite mannen”. Vilket resulterade den vite mannan på olika sätt att försöka få kontroll över rikedomarna. Ett sätt var att varenda osager sattes under en vit förvaltare så att de inte kunde disponera självständigt över sina egna pengar. Ungefär samtidigt sättes samerna under under svenskt förmynderi när 1886 årsrenbeteslag klubbades av Sveriges riksdag. Dessutom tvingades Osagernas barn dessutom att gå i katolska skolor där de uppfostrades enligt den vita mannens seder. Fungerade inte detta tillgreps hot, våld och även systematiska mord och det är detta som skildras i filmen. Martin Scorsese är tillbaka tillsammans med Leonardo DiCaprio, Robert De Niro med en episk skildring av ett mörkt kapitel i den amerikanska historien. 

Dags att skandinaverna tar sitt ansvar

Den norska tidningen Aftenporsten publiserade en intervjuv den 21 oktober med regissören Martin Scorsese med anledning av att filmen Killer of the flower Moon hade premiär i Norge. I intervjuven berättar han att mötet med mötet med urbefolkningen var “traumatiskt” och insåg att ” På tide å ta et oppgjør med verdiene vi brakte med oss fra Europa og Skandinavia”.

På norsk sida har en sanningskommission nyligen överlämnad sig rapport till Stortinget om dels hur den norsk staten behandlat och den finskättade befolkning på norsk sida, dels vilka mått och steges som måste tas i försoningsprocessen. I Sverige har nyligen tillsatt en liknande kommissionen, i form av vanlig statlig utredningen med ett betydligt vagare uppdrag än motsvarigheterna på finsk och norsk sida. I den norska sanningskommissionens som nyligen rapport som nyligen överlämnades till Stortinget ifrågasattes bl.a. de lagstridig beslutet av den norska regeringen att bygga ett antal stort vindkraftverk i Fosens området, bl.a. utan konsultationer med renskötseln i området.

Det skaver hos Kjöller

Likt den vita amerikanska befolkningen på början av 1900-talet Oklahoma verkar Kjöller vara provocerad av samerna vågar både anklaga ett kolonial Sverige och dessutom har krav som uppfattas som högt ställda. Problemet är dock att en stor del av de officiella Sveriges och delar av den etniska svenska befolkning delar Kjöller fustration. Vill man förklarat det på föga vetenskapligt och väldigt förenklat sätt anser många (inte alla) som sympatiserar med vänstersidan i politik att samernas krav och framför allt civilrättsligt erkända rättigheter, värderingsmässigt som “orättvisa” medan den högra politiska flygeln menar( inte alla) att dessa är “orimliga”. I denna skala hamnar Kjöller inlägg i en den “orimliga” vektorn .

Filmen har premiär den 20 oktober på svenska biografer.

https://www.expressen.se/kultur/ide/hanne-kjoller-spar-pa-hatet-mot-samerna/

https://www.levandehistoria.se/fakta/rasism/rasism-mot-samer